วัตถุประสงค์

เพื่อช่วยเหลือเด็กยากจนที่เป็นโรคหัวใจพิการแต่กำเนิด โดยการช่วยเพิ่มการผ่าตัดหัวใจเด็กให้มากขึ้น ซึ่งจะทำให้การรอคอยที่ยาวนานในการจะเข้ามารับการผ่าตัดสั้นลง และเพิ่มขีดความสามารถในการรองรับผู้ป่วยเด็กที่มีความจำเป็นต้องได้รับการผ่าตัดช่วยชีวิตด่วน ตลอดจนพัฒนาบุคลากรอันประกอบด้วย ศัลยแพทย์หัวใจเด็ก กุมารแพทย์หัวใจเด็ก วิสัญญีแพทย์หัวใจเด็กและบุคลากรที่มีส่วนเกี่ยวข้องในการดูแลรักษาเด้กโรคหัวใจพิการแต่กำเนิด ตั้งแต่ก่อนการผ่าตัด ระหว่างการผ่าตัด หลังการผ่าตัด และตลอดช่วงของการเติบโตต่อไปจนเป็นผู้ใหญ่


เพื่อช่วยเหลือเด็กที่เป็นโรคหัวใจพิการแต่กำเนิดให้ได้รับการรักษาอย่างทันท่วงที เพื่อป้องกันการเกิดภาวะแทรกซ้อนและการเสียชีวิตก่อนเวลาอันควร

 

  สภาพปัญหาของเด็กที่เป็นโรคหัวใจ และครอบครัวเด็กที่เป็นโรคหัวใจพิการแต่กำเนิด
จะมีลักษณะที่เด่นชัดอยู่ 2 ลักษณะ คือ
 

เด็กตัวเขียว
เกิดจากความพิการในหัวใจที่มีรูรั่วหรือขั้วหัวใจสลับกันหรือความพิการแบบซับซ้อนอื่นๆ ประกอบกับการที่มีเลือดไปเลี้ยงปอดน้อย  มีผลให้ออกซิเจนไปเลี้ยง
สมองไม่เพียงพอ  จะมีผลเสียต่อสติปัญญาของเด็ก ในบางครั้งอาจจะมีการเสียชีวิตแบบเฉียบพลันจากอาการเขียวรุนแรง (ขาดออกซิเจนอย่างรุนแรง) และอาจ                                                            ทำให้เกิดฝีในสมองจากการที่มีเลืดดำไหลไปสู่สมองทำให้เกิดการติดเชื้อในสมองได้

  เด็กตัวไม่เขียว
เกิดจากความพิการในหัวใจแบบมีรูรั่วและมีเลือดไหลไปเลี้ยงปอดมากกว่าปกติหลายเท่า  จะทำให้มีภาวะหัวใจวายและมีภาวะความดันในปอดสูง นานเข้าจะทำให้เส้นเลือด
ปอดเกิดการตีบตัน จนไม่สามารถแก้ไขได้

 
  ทั้งนี้ เด็กที่เป็นโรคหัวใจทั้ง 2 ลักษณะ ระหว่างการรอคอยอันยาวนานกว่าจะได้รับการผ่าตัดจะต้องทนทุกข์ทรมานกับอาการหอบ เหนื่อย ความพิการ ฯลฯ ไม่สามารถใช้ชีวิตอย่างเด็กปกติอื่นๆ ได้

 


ท่านสามารถสงเคราะห์เด็กผู้ป่วยเหล่านี้ได้ ด้วยการบริจาคเงินช่วยเหลือเด็กให้แก่มูลนิธิฯ เพื่อเป็นการสนับสนุนการเพิ่มจำนวนการผ่าตัดหัวใจเด็กให้มากขึ้น

1. โดยการเพิ่มปริมาณการผ่าตัดในช่วงเย็นนอกเวลาราชการและในวันวันหยุดราชการที่โรงพยาบาลราชวิถี

2. โดยการร่วมมือกับโรงพยาบาลเอกชนอื่นๆ ได้แก่ โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ ประชาชื่น ในการทำโครงการเพื่อมนุษยธรรม ในการผ่าตัดหัวใจให้กับเด็กยากจนฟรีโดยไม่คิดค่าใช้จ่าย