รายชื่อคณะกรรมการ


ประธานกรรมการ
ท่านผู้หญิงรวิจิตร์  สุวรรณบุบผา

รองประธานกรรมการ
ม.ล.สุธาดา เกษมสันต์

ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์
ท่านผู้หญิงปรียา  เกษมสันต์ ณ อยุธยา
นพ.สันต์ ใจยอดศิลป์
คุณพร้อมพรรณ  ศิริพัฒน์

กรรมการ
คุณหญิงอรุณวรรณ ศรีสมทรัพย์

คุณอภิพร ภาษวัธน์

รศ.นพ.ฉันชาย สิทธิพันธุ์

ศ.นพ.อภิชัย คงพัฒนะโยธิน

นพ. สุรพจน์ แสงโชติ

ม.ล.อนุพร เกษมสันต์

พลตรีระพีพงษ์ อุทยานันท์

คุณภคพรรณ ลีวุฒินันท์

คุณวิภาดา ตั้งปกรณ์

กรรมการและเหรัญญิก
คุณพัชรวลี อุทยานันท์

กรรมการและเลขานุการ
นายแพทย์พีระพัฒน์ มกรพงศ์

รายชื่อคณะทำงานของมูลนิธิฯ
1.นพ.พีระพัฒน์ มกรพงศ์ : ศัลยแพทย์โรคหัวใจและหลอดเลือด สถาบันโรคหัวใจ โรงพยาบาลราชวิถี
2.นพ.วิวัฒน์ วารินทร์ศิริกุล : ผู้อำนวยการศูนย์หัวใจ โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ ประชาชื่น
3.นพ.จุล นำชัยศิริ : ศัลยแพทย์โรคหัวใจและทรวงอก ศูนย์โรคหัวใจ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย
4.นพ.ชูศักดิ์ หนูแดง : ศัลยแพทย์โรคหัวใจ สถาบันโรคหัวใจ โรงพยาบาลราชวิถี                                                             
5.พญ.กัญญลักษณ์  วิเทศสนธิ : กุมารแพทย์โรคหัวใจ, มูลนิธิเพื่อสนับสนุนการผ่าตัดหัวใจเด็ก                                           
6.นพ.ธีรพงศ์ ว่องวิภาสมิตกุล : กุมารแพทย์โรคหัวใจ, สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี                                                             
7.พญ.พรรณธิป  ภัทรกุลวิวัฒน์ :กุมารแพทย์โรคหัวใจ, สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี                                                         
8. พญ.ศุภลัคน์  กาญจนอุทัย :กุมารแพทย์โรคหัวใจ, โรงพยาบาลศิริราช