แบบฟอร์มส่งตัวคนไข้

มูลนิธิเพื่อสนับสนุนการผ่าตัดหัวใจเด็ก สถาบันโรคหัวใจ โรงพยาบาลราชวิถี
ตึกสอาด ศิริพัฒน์ ชั้น 3 โทรศัพท์ 02-354-8108-37 ต่อ 4304, 083-9780330 โทรสาร 02-354-8317

กรุณาส่งเอกสารฉบับนี้มาที่ มูลนิธิเพื่อสนับสนุนการผ่าตัดหัวใจเด็ก โทรสาร 02-354-8317 
หรือ e-mail: saveblueheart@yahoo.com, admin@pcsf.org 
เอกสารที่ต้องนำมาในการติดต่อกับทางมูลนิธิเพื่อสนับสนุนการผ่าตัดหัวใจเด็ก
1.บัตรทอง
2.ใบรับรองแพทย์ที่ระบุว่าเป็นโรคหัวใจ
3.บัตรประชาชนของผู้ปกครอง
* ในกรณีที่ต้องการติดต่อเกี่ยวกับการรักษาหรือนัดตรวจ โทร. 083-978-0330 ในวันจันทร์-ศุกร์ 8.00-17.00 น.
* ในกรณีติดต่อเลื่อนนัดพบแพทย์ กรุณาโทรแจ้งได้ที่ โทร. 02-354-8108-37 ต่อ 5510