วิธีการบริจาค


ขอความอนุเคราะห์ท่านผู้ใจบุญ

เนื่องจากขณะนี้ทางมูลนิธิเพื่อสนับสนุนการผ่าตัดหัวใจเด็กมีความจำเป็นต้องการใช้เงินบริจาคเพื่อจัดซื้อยา เวชภัณฑ์ และอุปกรณ์ทางการแพทย์ต่างๆ เป็นจำนวนมาก เนื่องจากในการผ่าตัดรักษาผู้ป่วยเด็กโรคหัวใจพิการแต่กำเนิดในแต่ละครั้งจะมีค่าใช้จ่ายที่สูงมากและเกินจากสิทธิ์ที่ผู้ป่วยสามารถเบิกค่ารักษาพยาบาลได้ ซึ่งในแต่ละเดือนทางมูลนิธิฯ มีค่าใช้จ่ายเพื่อจัดซื้อยา เวชภัณฑ์ และอุปกรณ์ทางการแพทย์ต่างๆ เป็นจำนวนมาก ดังนั้นทางมูลนิธิฯ จึงขอความอนุเคราะห์ท่านผู้ใจบุญช่วยบริจาคเงินเพื่อช่วยเหลือในการจัดซื้อสิ่งของดังกล่าวข้างต้นให้กับทางมูลนิธิฯ ได้นำไปใช้ทำการผ่าตัดคนไข้โรคหัวใจพิการแต่กำเนิดต่อไป

จึงขอขอบพระคุณมา ณ โอกาสนี้ด้วยค่ะ

วิธีส่งเงินบริจาค
การบริจาคของท่าน... การบริจาคเพื่อช่วยการผ่าตัดหัวใจเด็กยากจนของมูลนิธิฯ ทางมูลนิธิฯ จะคัดเลือกเด็กยากจนที่เป็นโรคหัวใจพิการแต่กำเนิดจากรายชื่อเด็กที่รอรับการผ่าตัดของสถาบันโรคหัวใจ โรงพยาบาลราชวิถีตามลำดับความเร่งด่วน มูลนิธิฯ จะใช้ทั้งเงินบริจาคและดอกผลในการเพิ่มจำนวนการผ่าตัดหัวใจเด็กยากจนให้มากที่สุด โดยมูลนิธิฯ พยายามจำกัดวงเงินที่ใช้ในการบริหารจัดการกิจการของมูลนิธิฯ ไว้ประมาณ 10% ของเงินบริจาคทั้งหมด และมูลนิธิฯ จะส่งชื่อรวมทั้งรายละเอียดของการผ่าตัด ภาพของเด็กหลังการผ่าตัดและจดหมายขอบคุณกลับไปยังผู้บริจาคทั้งหมด

การรับบริจาคมี 2 แบบ คือ
1. การบริจาค 50,000 บาทหรือมากกว่า จะสามารถช่วยชีวิตเด็กที่ต้องรับการผ่าตัดหัวใจแบบเปิด (Open Heart Surgery) อย่างเร่งด่วนได้ประมาณ 1 คน และทำให้การรอคอยอันยาวนานของเด็กคนอื่นๆ สั้นลง
2. การบริจาคเป็นจำนวนเท่าไรก็ได้ตามศรัทธา มูลนิธิฯ จะรวบรวมเงินบริจาคแต่ละเดือน เมื่อครบจำนวนที่ต้องการใช้ในการผ่าตัดหัวใจเด็กคนหนึ่ง ก็จะนำเด็กที่คัดเลือกไว้มาผ่าตัดตามลำดับความเร่งด่วนทันที

ท่านสามารถบริจาคเงินให้โครงการต่างๆ ของมูลนิธิฯ เพื่อสนับสนุนการผ่าตัดหัวใจเด็กได้ โดยวิธีดังนี้

  • ส่งธนาณัติ : สั่งจ่ายไปรษณีย์ ราชเทวี 10401
  • ส่งตามที่อยู่ : มูลนิธิเพื่อสนับสนุนการผ่าตัดหัวใจเด็ก สถาบันโรคหัวใจ โรงพยาบาลราชวิถี เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
  • สั่งจ่ายเป็นเช็คในนาม : ‘มูลนิธิเพื่อสนับสนุนการผ่าตัดหัวใจเด็ก’
  • โอนเงิน : เข้าบัญชีออมทรัพย์ในนาม ‘มูลนิธิเพื่อสนับสนุนการผ่าตัดหัวใจเด็ก’ ในธนาคารดังต่อไปนี้

หมายเหตุ : สามารถแจ้งโอนเงินบริจาคและส่งหลักฐานมาได้ที่
                   โทรสาร 02-354-8317 หรือ Line ID: PCSF, @pcsf หรือ E-mail : saveblueheart@yahoo.com

เมื่อท่านโอนเงินเข้าบัญชีของทางมูลนิธิฯ แล้ว ขอความกรุณาแจ้งยืนยันการโอนเงินบริจาคมายังมูลนิธิฯ เพื่อจัดส่งใบเสร็จพร้อมจดหมายข่าวที่จัดพิมพ์รายชื่อเด็กที่ได้รับการผ่าตัดด้วยเงินบริจาคของท่าน

หมายเหตุ : การบริจาคผ่านช่องทาง QR Code เป็นการบริจาคแบบ E-Donation ผ่านระบบของกรมสรรพากรโดยตรง

ซึ่งข้อมูลการลดหย่อนภาษีจะขึ้นกับชื่อเจ้าของบัญชีที่ทำการโอนเงิน โดยสามารถใช้หลักฐานการโอนเงินแทนใบเสร็จรับเงินได้