ความเป็นมา.... 
ในอดีตช่วงก่อนปี พ.ศ. 2540 มีเด็กยากจนที่เป็นเด็กโรคหัวใจพิการแต่กำเนิดจำนวนหลายพันคน รอคอยที่จะเข้ามารับการรักษาโดยการผ่าตัดหัวใจยาวนานกว่า 1-3 ปี อยู่ตามโรงเรียนแพทย์ (ซึ่งมีจำนวนที่แตกต่างกันในแต่ละโรงพยาบาล) รวมทั้งที่สถาบันโรคหัวใจ โรงพยาบาลราชวิถี ระหว่างการรอคอยการช่วยเหลือเด็กที่ยาวนานนี้ เด็กจำนวนมากที่มีปัญหาอันเกิดจากโรคหัวใจทวีความรุนแรงขึ้น จนไม่สามารถผ่าตัดแก้ไขได้ เด็กจำนวนมากต้องพิการจากภาวะแทรกซ้อนที่เกิดขึ้นและเด็กจำนวนมากได้เสียชีวิตก่อนที่จะได้รับการผ่าตัด ซึ่งเด็กเหล่านี้หากเพียงได้รับการผ่าตัดทันเวลาจะสามารถหายและมีชีวิตเป็นปกติได้

มูลนิธิเพื่อสนับสนุนการผ่าตัดหัวใจเด็ก (Pediatric Cardiac Surgery Foundation) 
ได้รับการก่อตั้งขึ้นเมื่อเดือนมิถุนายน 2540 โดยท่านผู้หญิงสุประภาดา เกษมสันต์ ร่วมกับคณะแพทย์สถาบันโรคหัวใจ โรงพยาบาลราชวิถี ซึ่งได้รับเงินบริจาคช่วยเหลือเด็กเริ่มต้นจำนวน 200,000 บาท จากนายเสถียร - นางโสพรรณ นิธยายน ด้วยเจตนารมณ์เพื่อต้องการช่วยเหลือเด็กยากจนที่เป็นโรคหัวใจพิการแต่กำเนิดให้ได้รับการผ่าตัดช่วยชีวิตอย่างทันท่วงที ทางมูลนิธิฯ ร่วมกับสถาบันโรคหัวใจ โรงพยาบาลราชวิถีได้ช่วยเพิ่มปริมาณการผ่าตัดมากขึ้นจากปกติ โดยริเริ่มโครงการผ่าตัดหัวใจนอกเวลาราชการขึ้น