ข้อมูลของมูลนิธิ


ชื่อมูลนิธิภาษาไทย : มูลนิธิเพื่อสนับสนุนการผ่าตัดหัวใจเด็ก ย่อว่า ม.ส.ผ.ด.

ภาษาอังกฤษ : Pediatric Cardiac Surgery Foundation ย่อว่า P.C.S.F.

เครื่องหมายของมูลนิธิ : รูปหัวใจภายในหัวใจมีเด็กชายหญิง ใต้หัวใจมีมือ 2 ข้างโอบอุ้มไว้ หมายถึง การให้ความช่วยเหลือเด็กที่เป็นโรคหัวใจพิการแต่กำเนิด โดยการผ่าตัดหัวใจ

วัตถุประสงค์
1.เพื่อสนับสนุนการผ่าตัดหัวใจเด็กให้แก่ผู้ป่วยเด็กยากจนจากทั่วประเทศซึ่งเป็นโรคหัวใจพิการ
แต่กำเนิดที่กำลังรอการผ่าตัดอยู่
2.เพื่อสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพของเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานผ่าตัดหัวใจเด็กของสถาบันโรคหัวใจ
โรงพยาบาลราชวิถี 
3.เพื่อดำเนินการหรือร่วมมือกับองค์การการกุศลอื่นๆ เพื่อสาธารณประโยชน์ 
4.ไม่ดำเนินการเกี่ยวข้องกับการเมืองแต่ประการใด

เลขที่อนุญาต : ต. 172/2540

สถานที่ตั้ง : มูลนิธิเพื่อสนับสนุนการผ่าตัดหัวใจเด็ก สถาบันโรคหัวใจ ตึกสอาด ศิริพัฒน์
โรงพยาบาลราชวิถี ถนนราชวิถี เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400

โทรศัพท์ : 0-2354-8108 ต่อ 4304, 083-978-0330

โทรสาร : 0-2354-8317

อีเมล admin@pcsf.org

เว็บไซต์ www.pcsf.orgwww.saveblueheart.org