ผู้บริจาค

1.ศ.นพ.บุญชอบ พงษ์พาณิชย์  
2.ท่านผู้หญิงมนัสนิตย์ วณิกกุล  
3.ศ.ดร.เอกวิทย์ ณ ถลาง  
4.ท่านผู้หญิงรวิจิตร์ สุวรรณบุบผา  
5.มล.สุธาดา เกษมสันต์  
6.ท่านผู้หญิงปรียา เกษมสันต์ ณ อยุธยา  
7.คุณหญิงอรุณวรรณ ศรีสมทรัพย์  
8.คุณภคพรรณ ลีวุฒินันท์  
9.คุณอภิพร ภาษวัธน์  
10.Khun Melisa Tantoco Quijano & Family  
11.นพ.สันต์ ใจยอดศิลป์  
12.คุณเฉลียว อยู่วิทยา  
13.บริษัทแมคไทย จำกัด  
14.นพ.อภิชัย คงพัฒนะโยธิน  
15.คุณพัชรวลี อุทธยานันท์  
16.คุณอภิธร อมาตยกุล  
17.มร.เท็ด ซี ริดจ์ เวย์  
18.คุณบูรพา อัตถากร  
19.นพ.พิชัย รัตนโรจน์สกุล  
20.Mr.Opas Limpi-Angkanan  
21.คุณเดช บุลสุข  
22.คุณวิชา พูลวรลักษณ์  
23.มิสเตอร์ เฮสเตอร์ ชิว  
24.มิสเตอร์ ร็อบ เซ็ตสัน  
25.คุณชนะ จิระเลิศพงษ์  
26.คุณไพบูลย์ เอื้อบุลกุล  
27.คุณพนมพร วชิรขจร  
28.คุณบัณฑูร ล่ำซำ  
29.คุณณัฏฐ์ จงสฤษดิ์  
30.คุณอากิโกะ โอตานิ  
31.คุณวัลย์ลดา พงษ์เภตรารัตน์  
32.คุณกิตติ อิสระประชา  
33.คุณจตุรงค์ เกิดรัตน์  
34.คุณโอวาท งามเกิดศิริ  
35.คุณสุรกิจ เกิดสงกรานต์  
36.คุณนิชาภา ยศวีร์  
37.คุณณรงค์ – คุณสบันฐา จิวังกูร  
38.คุณยงวุฒิ – คุณศรีสุวรรณ จงกิตติพงศ์  
39.คุณไชยไว พูนลาภมงคล  
40.คุณพรวิทย์ พัชรินทร์ตนะกุล  
41.คุณเกรียง อู่อุดมยิ่ง  
42.สโมสรโรตารีเจริญนคร  
43.คุณพิสุทธิ์ บุนนาค  
44.Mr.John Kenney  
45.บริษัท รี้ด เทรดเด็กซ์ ( จำกัด )  
46.คุณสายทิพย์ มนตรีกุล ณ อยุธยา  
47.คุณวิชัย วงศ์ศรีเกษม  
48.คุณเจริญ เหล่าธรรมทัศน์  
49.คุณเทียบทาน ทัพพะรังสี  
50.ท่านผู้หญิงพรสม กุณฑลจินดา  
51.คุณเจษฎิน สุวรรณบุปผา  
52.คุณรัตนาพร – คุณชาญณรงค์  
53.รศ.นิภา นิธยายน  
54.คุณนิรมล นิธยายน  
55.คุณพร้อมพรรณ ศิริพัฒน์  
56.นพ.พันธุ์พิษณุ์ สาครพันธ์  
57.คุณกานต์ ตระกูลฮุน  
58.ดร.เสนาะ อูนากุล  
59.คุณกียานนท์ ชีวพิสุทธิ์  
60.คุณกลอยตา ณ ถลาง  
61.คุณศรีสล้าง สุขสมสถาน  
62.คุณสุทธิรัตน์ อยู่วิทยา  
63.คุณจิรวัฒน์ อยู่วิทยา  
64.คุณสราวุฒิ อยู่วิทยา  
65.คุณสุปรียา อยู่วิทยา  
66.คุณปนัดดา อยู่วิทยา  
67.คุณภาพิมล อยู่วิทยา  
68.คุณนุชรี อยู่วิทยา  
69.คุณแพร กวิตานนท์  
70.คุณวิชา กุลกอบเกียรติ  
71.คุณคุณาธิน ศรีอรรคจันทร์  
72.พญ.อารดา มกรพงศ์