โครงการ “รักษ์หัวใจเด็ก (น้อย) ข้ามโขง”

               โครงการ “รักษ์หัวใจเด็ก (น้อย) ข้ามโขง” เป็นความร่วมมือระหว่าง สถานเอกอัครราชทูต ณ เวียงจันทน์ สภากาชาดไทย โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มูลนิธิเพื่อสนับสนุนการผ่าตัดหัวใจเด็ก และมูลนิธิเกื้อฝันเด็ก กับกระทรวงสาธารณสุขสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว และโรงพยาบาลมะโหสด มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ทีมแพทย์ร่วมตรวจคัดกรองเพื่อนำผู้ป่วยโรคหัวใจเด็กจากสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ไปผ่าตัดรักษาที่ประเทศไทย และเพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรทางการแพทย์ด้านการผ่าตัดหัวใจเด็กในสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว โดยมุ่งส่งเสริมให้เกิดความร่วมมือในการรักษาโรคหัวใจเด็กในสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว อย่างยั่งยืน

               โดยทีมแพทย์จากประเทศไทยและสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวร่วมออกหน่วยคัดกรองเด็กที่ป่วยเป็นโรคหัวใจจากทั่วประเทศลาว จำนวน 92 คน ซึ่งจัดขึ้นเป็นครั้งแรก ระหว่างวันที่ 13-14 ตุลาคม 2566 ณ โรงพยาบาลมะโหสด นครหลวงเวียงจันทน์ ภายหลังการคัดกรอง ทีมแพทย์มีแผนจะทยอยนำคนไข้จำนวน 37 ราย ไปนำตัวไปผ่าตัดรักษาที่ประเทศไทยโดยไม่มีค่าใช้จ่ายต่อไป