แนวทางการดำเนินงาน


นับตั้งแต่ก่อตั้งมูลนิธิฯ มาเป็นเวลากว่า 20 ปี เราสามารถสนับสนุนให้เด็กยากจนได้รับการรักษาโรคหัวใจพิการแต่กำเนิด ได้จำนวนทั้งสิ้นกว่า 7,387 ราย (มิ.ย.2540 - เม.ย.2561) และเราหวังว่าจะทำการผ่าตัดได้เพิ่มขึ้นเรื่อยๆ จนเพียงพอกับจำนวนเด็กโรคหัวใจพิการแต่กำเนิดที่ยากจนเหล่านี้ในแต่ละปี
นอกจากนั้นเรายังมีกองทุน

 

กองทุนท่านผู้หญิงสุประภาดา เกษมสันต์
จัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 10 มีนาคม 2541 โดยมีเงินเริ่มต้น 980,875.99 บาท ซึ่งเป็นเงินที่มาจากการบริจาคของญาติมิตรและผู้มีจิตศรัทธาร่วมทำบุญเนื่องในงานสวดพระอภิธรรมและงานพระราชทานเพลิงศพท่านผู้หญิงสุประภาดา เกษมสันต์ ประธานมูลนิธิฯ คนแรก โดยจัดตั้งขึ้นเพื่อช่วยสงเคราะห์เด็กและสนับสนุนการดำเนินงานของมูลนิธิเพื่อสนับสนุนการผ่าตัดหัวใจเด็ก ซึ่งจะนำเฉพาะดอกผลจากเงินของกองทุนไปเป็นค่าใช้จ่ายในการผ่าตัดช่วยเหลือเด็กผู้ป่วยที่ยากจนที่เป็นโรคหัวใจพิการแต่กำเนิด ตลอดจนเป็นค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องเพื่อใช้ดำเนินกิจการของมูลนิธิฯ ต่อไป

กองทุน Nuskin Asian Children Heart Fund
จัดตั้งโดย Nuskin ประเทศไทย ซึ่งมีคุณภคพรรณ ลีวุฒินันท์ เป็นประธานกองทุน มีวัตถุประสงค์ในการจัดหาทุนสนับสนุนโครงการผ่าตัดช่วยเหลือเด็กผู้ป่วยที่ยากจนที่เป็นโรคหัวใจพิการแต่กำเนิด รวมทั้งสนับสนุนด้านการจัดซื้อเครื่องมือทางการแพทย์ ตลอดจนให้ทุนการศึกษาและฝึกอบรมแก่แพทย์และพยาบาล

เนื่องจากทาง นู สกิน มีความต้องการที่จะทำโครงการเพื่อตอบแทนสังคม โดยมีเป้าหมายเกี่ยวข้องกับเด็ก จึงเริ่มมีการบริจาคเงินเพื่อช่วยเหลือเด็กด้วยรายได้ส่วนหนึ่งจากการขายผลิตภัณฑ์ให้แก่มูลนิธิฯ เมื่อปี 2542 ต่อจากนั้นก็ได้จัดทำโครงการต่อเนื่องมาจนถึงปัจจุบัน ล่าสุดได้จัดตั้งกองทุนเพื่อหาทุนสำหรับเป็นค่าจ้างบุคลากรในไอซียูหัวใจเด็กและเป็นทุนสำหรับดูงานและฝึกอบรมของแพทย์และพยาบาล โดยทางกองทุนตั้งเป้าในการระดมทุนทั้งในและต่างประเทศปีละ 1,000,000 บาท

กองทุน Save Blue Heart  เพื่อมนุษยธรรม
เนื่องจากในปัจจุบันมีเด็กต่างด้าวในประเทศไทยที่ป่วยเป็นโรคหัวใจพิการแต่กำเนิดอาศัยอยู่ในประเทศไทย และตามชายแดนไทย แต่ไม่สามารถใช้สิทธิในการรักษาพยาบาลได้เหมือนเด็กคนอื่นๆ ทั่วไป จึงได้มีการจัดตั้งกองทุนนี้ขึ้น เพื่อช่วยเหลือผู้ป่วยเด็กดังกล่าวให้ได้รับการรักษาอย่างเท่าเทียมกัน ซึ่งทางมูลนิธิฯ ได้พยายามให้ความช่วยเหลือทางด้านมนุษยธรรม โดยทางมูลนิธิฯ ร่วมกับทางโรงพยาบาลเกษมราษฎร์ ประชาชื่นให้การดูแลรักษาทั้งทางด้านการรักษาและรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการผ่าตัดทั้งหมด โดยได้ช่วยเหลือเด็กเหล่านี้ไปแล้วทั้งหมด 75 ราย (ธ.ค.2551 - เม.ย. 2561)

กองทุน Save Blue Heart ภายใต้มูลนิธิเพื่อการสนับสนุนการผ่าตัดหัวใจเด็ก ก่อตั้งขึ้นเมื่อเดือนธันวาคม 2551 โดยแพทย์หญิงมาลินี ลิมป์พวงทิพย์ ได้บริจาคเงินเริ่มต้นจำนวน 200,000 บาท (สองแสนบาทถ้วน) โดยมีเจตนารมณ์เพื่อต้องการช่วยชีวิตเด็กยากจนที่ป่วยเป็นโรคหัวใจพิการแต่กำเนิดให้ได้รับการรักษาและผ่าตัดโดยไม่จำกัดเชื้อชาติ