รายชื่อคณะกรรมการ


ประธานกรรมการ
ท่านผู้หญิงรวิจิตร์  สุวรรณบุบผา

รองประธานกรรมการ
ท่านผู้หญิงปรียา  เกษมสันต์ ณ อยุธยา

กรรมการ
คุณพร้อมพรรณ  ศิริพัฒน์
คุณหญิงอรุณวรรณ ศรีสมทรัพย์
ม.ล.สุธาดา เกษมสันต์
ศ. นพ. อภิชัย คงพัฒนะโยธิน
คุณอภิพร  ภาษวัธน์
คุณภคพรรณ ลีวุฒินันท์
คุณวรีรัตน์  ธนะนพรัตน์

กรรมการและเหรัญญิก
คุณพัชรวลี อุทยานันท์

กรรมการและเลขานุการ
นายแพทย์พีระพัฒน์ มกรพงศ์

รายชื่อคณะทำงานของมูลนิธิฯ
1.นพ.พีระพัฒน์ มกรพงศ์ : ศัลยแพทย์โรคหัวใจและหลอดเลือด สถาบันโรคหัวใจ โรงพยาบาลราชวิถี
2.นพ.วิวัฒน์ วารินทร์ศิริกุล : ผู้อำนวยการศูนย์หัวใจ โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ ประชาชื่น
3.นพ.จุล นำชัยศิริ : ศัลยแพทย์โรคหัวใจและทรวงอก ศูนย์โรคหัวใจ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย
4.นพ.ชูศักดิ์ หนูแดง : ศัลยแพทย์โรคหัวใจ สถาบันโรคหัวใจ โรงพยาบาลราชวิถี                                                               5.พญ.กัญญลักษณ์  วิเทศสนธิ : กุมารแพทย์โรคหัวใจ, มูลนิธิเพื่อสนับสนุนการผ่าตัดหัวใจเด็ก                                             6.นพ.ยุทธพล ทิตอร่าม : กุมารแพทย์โรคหัวใจ, โรงพยาบาลกรุงเทพคริสเตียน                                                                  7.พญ.พรรณธิป  ภัทรกุลวิวัฒน์ :กุมารแพทย์โรคหัวใจ, สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี                                                           8. พญ.ศุภลัคน์  กาญจนอุทัย :กุมารแพทย์โรคหัวใจ, โรงพยาบาลศิริราช