โครงการออกหน่วย ณ จังหวัดสกลนคร เพื่อพัฒนาศักยภาพเครือข่ายการดูแลผู้ป่วยโรคหัวใจเด็ก       

ในเขตบริการสุขภาพที่  8

 

หลักการและเหตุผล

โรคหัวใจเด็กเป็นปัญหาสาธารณสุขที่สำคัญของประเทศไทยที่มีอัตราการเจ็บป่วยและเสียชีวิตในอันดับต้นๆ  กระทรวงสาธารณสุขได้มีนโยบายพัฒนาระบบบริการด้านการแพทย์และสาธารณสุข เพื่อให้ประชาชนในต่างจังหวัดได้รับบริการสะดวก อยู่ใกล้บ้าน และคุณภาพมาตรฐาน โดยเฉพาะโรคที่ต้องใช้ผู้เชี่ยวชาญและเทคโนโลยีทางการแพทย์ชั้นสูง เช่น โรคหัวใจพิการแต่กำเนิด จึงจำเป็นที่จะต้องสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับการวิเคราะห์และการรักษาดูแล ตลอดจนสามารถที่จะวิเคราะห์โรคได้ในระยะเริ่มแรก รวมถึงให้การรักษาและส่งต่อเข้ามารับการผ่าตัดได้อย่างทันท่วงที 

สถาบันโรคหัวใจ โรงพยาบาลราชวิถี ร่วมกับกลุ่มงานกุมารเวชกรรม โรงพยาบาลสกลนคร ได้ตระหนักถึงความสำคัญ เพื่อให้แพทย์และบุคลากรทางการแพทย์ได้รับความรู้และวิทยาการด้านโรคหัวใจเด็ก ตลอดจนการประสานงานภายในเครือข่าย เพื่อให้ผู้ป่วยเด็กโรคหัวใจได้รับการดูแลอย่างเป็นองค์รวม จึงจัดประชุมวิชาการการพัฒนาศักยภาพเครือข่ายในการดูแลผู้ป่วยโรคหัวใจเด็ก เพื่อเผยแพร่ความรู้และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การดูแลรักษาผู้ป่วยโรคหัวใจเด็กให้แพทย์และบุคลากรทางการแพทย์ ทั้งจากสถานบริการระดับปฐมภูมิ ทุติยภูมิ และตติยภูมิภายในเขตบริการสุขภาพที่  8 ให้สามารถดูแลรักษาผู้ป่วยโรคหัวใจได้อย่างถูกต้อง รวดเร็ว มีประสิทธิภาพ อันจะช่วยให้ผู้ป่วยเด็กโรคหัวใจได้รับการดูแลอย่างเป็นองค์รวมตลอดจนมีแนวทางในการปฏิบัติงานอย่างเป็นระบบในเครือข่ายยิ่งขึ้น โดยมีโรงพยาบาลจังหวัดสกลนครเป็นศูนย์กลางเครือข่ายในการประสานงานและส่งต่อผู้ป่วย

 

วัตถุประสงค์

1. เพื่อให้แพทย์ พยาบาล และบุคลากรทางการแพทย์ในเขตบริการสุขภาพที่ 8 มีองค์ความรู้ใหม่ๆในการดูแล รักษาผู้ป่วยโรคหัวใจเด็ก

2. เพื่อให้มีการแลกเปลี่ยนความรู้ทางวิชาการในเรื่องการดูแลต่อเนื่องก่อนและหลังผ่าตัดหัวใจเพื่อลดภาวะแทรกซ้อนและการเสียชีวิตของผู้ป่วยโรคหัวใจเด็ก

3.  เพื่อประชาสัมพันธ์ให้โรงพยาบาลสกลนครเป็นศูนย์ประสานของเขตบริการสุขภาพที่ 8 ในการลงทะเบียนผู้ป่วยเด็กโรคหัวใจที่ยังไม่ได้รับการผ่าตัด ได้รับการนำส่งให้รับบริการที่ทันท่วงที

4. เพื่อให้สถานพยาบาลในเครือข่ายทราบบทบาทของสถาบันโรคหัวใจ โรงพยาบาลราชวิถี ในการดูแลผู้ป่วยเด็กโรคหัวใจ และทราบข้อตกลงในการประสานงานส่งต่อผู้ป่วยให้เข้าถึงบริการเป็นไปในแนวทางเดียวกัน

5. เพื่อให้กลุ่มผู้ป่วยโรคหัวใจเด็กที่อยู่ในระหว่างรอคิวผ่าตัดและผู้ป่วยเด็กที่สงสัยว่าเป็นโรคหัวใจได้รับการตรวจวินิจฉัยเพิ่มเติมจากทีมวิทยากรผู้เชี่ยวชาญ

 

กลุ่มเป้าหมาย

แพทย์ พยาบาล และบุคลากรทางการแพทย์ โรงพยาบาลเครือข่ายจังหวัดสกลนคร และโรงพยาบาลในเขตบริการสุขภาพที่ 8  ได้แก่ โรงพยาบาลอุดรธานี โรงพยาบาลนครพนม โรงพยาบาลบึงกาฬ โรงพยาบาลเลย โรงพยาบาลหนองบัวลำภู โรงพยาบาลหนองคาย  จำนวน 200 คน

 

ระยะเวลาดำเนินการ

               วันที่ 27- 28 พฤศจิกายน 2557  เวลา 9.00 – 16.00 น. สถานที่ห้องประชุมภูพานหลวง โรงพยาบาลสกลนคร  โดยทีมวิทยากรจากสถาบันโรคหัวใจ โรงพยาบาลราชวิถี

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

  1. สามารถสร้างโครงข่ายประสานงานในการส่งต่อผู้ป่วยเด็กโรคหัวใจที่มีประสิทธิภาพ เพื่อเข้ารับการผ่าตัดในส่วนกลางได้อย่างทันท่วงที
  2. แพทย์และบุคลากรทางการแพทย์ในเขตบริการสุขภาพที่ 8 มีความรู้ความเข้าใจในการดูแลผู้ป่วยโรคหัวใจเด็ก
  3. เกิดการแลกเปลี่ยนความรู้ทางวิชาการในเครือข่ายเรื่องการดูแลผู้ป่วยโรคหัวใจเด็กก่อนและหลังผ่าตัดอย่างต่อเนื่อง
  4. โรงพยาบาลสกลนครเป็นศูนย์ประสานของเขตบริการสุขภาพที่ 8 ในการลงทะเบียนผู้ป่วยเด็กโรคหัวใจที่ยังไม่ได้รับการผ่าตัด ให้เข้าถึงบริการยิ่งขึ้น
  5. สถานพยาบาลในเครือข่ายทราบบทบาทของสถาบันโรคหัวใจ โรงพยาบาลราชวิถี และได้ข้อตกลงในการประสานงานส่งต่อผู้ป่วยให้เข้าถึงบริการเป็นไปในแนวทางเดียวกัน
  6. ผู้ป่วยเด็กโรคหัวใจภายในเขตบริการสุขภาพที่ 8 ได้รับการตรวจวินิจฉัยและส่งเข้ารับการรักษาได้ทันท่วงที