บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน) มอบเงินบริจาค จำนวน 100,000 บาท ให้กับมูลนิธิเพื่อสนับสนุนการผ่าตัดหัวใจเด็ก เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานผ่าตัดรักษาเด็กโรคหัวใจพิการแต่กำเนิด พร้อมทั้งให้ทางมูลนิธิฯ ไปร่วมออกบูธเพื่อจำหน่ายสินค้าและรับบริจาคในงานประชุมผู้ถือหุ้นของทางบริษัทฯ ประจำปี 2560 ณ ห้องบางกอกคอนเวนชันเซ็นเตอร์ ชั้น 5 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลลาดพร้าว กรุงเทพฯ