ตัวแทนจากโรงเรียนสอนภาษาอังกฤษฟันไทม์ นำโดยคุณพรพรรษ เสถียรรังสฤษฎิ์ นำเงินบริจาคจำนวน 20,000 บาท จากการร่วมบริจาคและจำหน่ายสินค้าของคณะครูและผู้ปกครอง เพื่อร่วมบริจาคเงินให้แก่มูลนิธิเพื่อสนับสนุนการผ่าตัดหัวใจเด็ก นำไปช่วยเหลือเด็กยากจนที่เป็นโรคหัวใจพิการแต่กำเนิดให้ได้รับการผ่าตัดช่วยชีวิตอย่างทันท่วงที โดยมีคุณกตัญญ์ปัฐน์ อุดมสรรพ์ พยาบาลประจำมูลนิธิฯ เป็นตัวแทนรับมอบ ณ ตึกสะอาด ศิริพัฒน์ สถาบันโรคหัวใจ โรงพยาบาลราชวิถี กรุงเทพฯ