คุณนันทา กนกกุลและครอบครัว ร่วมมอบเงินบริจาคให้แก่มูลนิธิเพื่อสนับสนุนการผ่าตัดหัวใจเด็ก เป็นจำนวนเงิน 1,281,885 บาท เพื่อจัดซื้อเครื่องมือและอุปกรณ์ทางการแพทย์ที่ใช้ในการผ่าตัดรักษาผู้ป่วยเด็กโรคหัวใจพิการแต่กำเนิด   โดยมี   นพ.พีระพัฒน์   มกรพงศ์ กรรมการและเลขานุการมูลนิธิฯ เป็นผู้รับมอบ ณ ตึกสอาด ศิริพัฒน์ โรงพยาบาลราชวิถี กรุงเทพฯ