โครงการผ่าตัดหัวใจเด็กภูฎาน 99 ราย เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ ๙

เนื่องด้วยมูลนิธิเพื่อสนับสนุนการผ่าตัดหัวใจเด็ก จัดทำโครงการผ่าตัดหัวใจเพื่อช่วยชีวิตเด็กภูฎานเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมพลอดลุยเดช รัชกาลที่ ๙ จานวน 99 ราย  โดยจะหาทุนเพื่อรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการผ่าตัด โดยความร่วมมือกับโรงพยาบาลรัฐบาล และโรงพยาบาลเอกชนที่มูลนิธิฯ ร่วมงานอยู่ ตลอดจนศัลยแพทย์ วิสัญญีแพทย์ และคณะแพทย์ที่ร่วมดูแลหลังผ่าตัดทั้งหมด โดยไม่ได้คิดค่าใช้จ่าย จะเริ่มต้นโครงการวันที่ 5 ธันวาคม 2559 เป็นต้นไปจนกว่าจะผ่าตัดครบ 99 ราย โดยค่าใช้จ่ายเฉลี่ยของการผ่าตัดหัวใจแต่ละรายอยู่ที่ 150,000 บาท ทั้งนี้ทางประเทศภูฎานจะเป็นผู้ดูแลเรื่องการคัดเลือกผู้ป่วย และการเดินทางของผู้ป่วยและผู้ปกครอง

 

เด็กที่เป็นโรคหัวใจพิการแต่กำเนิด จำเป็นจะต้องได้รับการผ่าตัดโดยเร็ว

โดยทั่วไป เด็กที่เป็นโรคหัวใจพิการแต่กำเนิดจะมี 2 ลักษณะคือ

1. เด็กแบบตัวเขียว เล็บซีด คือมีออกซิเจนในเลือดต่ำ จำเป็นต้องได้รับการผ่าตัดก่อนที่จะมีภาวะแทรกซ้อนทางสมอง

2. เด็กแบบตัวไม่เขียว แต่มีอาการเหนื่อยหอบ คือ มีเลือดไหลท่วมปอดและหัวใจวายเรื้อรัง จำเป็นต้องได้รับการผ่าตัดรักษาในระยะเวลาที่เหมาะสม มิฉะนั้นจะเกิดภาวะหัวใจวาย ปอดมีพังผืด ซึงถ้าได้รับการผ่าตัดช้ากว่าที่ควร อวัยวะอื่นที่ได้รับผลกระทบดังกล่าวข้างต้น อาจเสียหายเป็นการถาวรได้

การทำงานของมูลนิธิเพื่อสนับสนุนการผ่าตัดหัวใจเด็ก

มูลนิธิเพื่อสนับสนุนการผ่าตัดหัวใจเด็กได้ก่อตั้งขึ้นในปี 2540 และในช่วง 19 ปีที่ผ่านมา เราได้ทำการช่วยเด็กโรคหัวใจพิการแต่กำเนิดให้ได้รับการผ่าตัดอย่างรวดเร็วมาเป็นจำนวนกว่า 6,800 ราย ที่โรงพยาบาลราชวิถีโดยวิธีการผ่าตัดในวันหยุดและนอกเวลาราชการ และโรงพยาบาลเกษมราษฎร์ ประชาชื่นซึ่งเป็นโรงพยาบาลเอกชนที่เราเปิดศูนย์หัวใจเด็กขึ้นมาเป็นเวลากว่า12 ปีแล้ว ปัจจุบันการรอคอยการผ่าตัดของเด็กไทยลดลงจาก 2 ปี เป็น 2 เดือน กล่าวคือ เราสามารถช่วยให้เด็กไทยได้รับการผ่าตัดหัวใจได้ทันท่วงทีแล้วในปัจจุบัน

วัตถุประสงค์ของโครงการ Save Blue Heart

โครงการ Save Blue Heart เป็นโครงการที่มูลนิธิเพื่อสนับสนุนการผ่าตัดหัวใจเด็กดำเนินการมาเป็นเวลากว่า 4 ปี โดยก่อตั้งเมื่อเดือนธันวาคม 2551 เป็นโครงการเพื่อมนุษยธรรม ช่วยเหลือให้เด็กต่างด้าวและเด็กไร้สัญชาติที่ยากจน ไม่สามารถเข้าถึงการรักษาโรคหัวใจได้ทั้งในประเทศไทยและประเทศเพื่อนบ้าน ได้รับการช่วยชีวิตในการผ่าตัดหัวใจ ปัจจุบันเราได้ชวยชีวิตเด็กเหล่านี้ไปแล้วเป็นจานวน 65 ราย

สถานการณ์ผู้ป่วยเด็กโรคหัวใจแต่กำเนิดของประเทศภูฎาน

คำนวณจากจำนวนประชากรของประเทศภูฎาน 760,000 คนในปี 2556 และอัตราการเกิด 2% ประเทศภูฎานมีเด็กเกิดใหม่ 15,200 คนต่อปี 0.8% ของเด็กเกิดใหม่หรือ 122 คนต่อปีเป็นเด็กทีมความผิดปกติของหัวใจ และประมาณครึ่งหนึ่งคือ 60 คนจำเป็นต้องได้รบการรักษาด้วยการผ่าตัดหัวใจ

โครงการ Thai – Bhutan Save Blue Heart

โครงการ Thai – Bhutan Save Blue Heart เป็นโครงการความร่วมมือเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช ทางคณะแพทย์ไทยและภูฎานจะร่วมกันดำเนินการคัดเลือกผู้ป่วยเด็กที่มีความจำเป็นจะต้องรับการผ่าตัดเข้าร่วมโครงการ และทางภูฎานจะรับผิดชอบดูแลเรื่องการเดินทางของผู้ป่วยเด็กและผู้ปกครอง ทางมูลนิธิเพื่อสนับสนุนการผ่าตัดหัวใจเด็กจะหาทุนเพื่อรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการผ่าตัด โดยความร่วมมือกับโรงพยาบาลรัฐบาลและโรงพยาบาลเอกชนทีมูลนิธิฯ ร่วมงานอยู่ ตลอดจนศัลยแพทย์ วิสัญญีแพทย์ และคณะแพทย์ที่ร่วมดูแลหลังผ่าตัดทั้งหมดโดยไม่ได้คิดค่าใช้จ่าย

ค่าใช้จ่าย 150,000 บาทโดยเฉลี่ยต่อผู้ป่วยเด็ก 1 ราย

นอกจากการสนับสนุนจากฝายต่างๆ ที่กล่าวมาแล้ว เงินบริจาคจะถูกนำไปใช้สาหรับค่าครุภัณฑ์ที่ใช้ในการผ่าตัด เช่น ปอดเทียม ไหมเย็บหัวใจ ผนังหัวใจเทียม ฯลฯ ตลอดจนเวชภัณฑ์ต่างๆ ที่ใช้ระหว่างการผ่าตัด และดูแลหลังผ่าตัด โดยทางโรงพยาบาลที่เข้าร่วมโครงการจะสนับสนุนเพื่อมิให้ค่าใช้จ่ายบานปลาย ทั้งนี้ ท่านสามารถบริจาคเป็นจำนวนเงินตามศรัทธาหรือบริจาค 150,000 บาทเพื่อช่วยชีวิตผู้ป่วยเด็ก 1 รายก็ได้ ทั้งนี้ ใบเสร็จสามารถนาไปลดหย่อนภาษีได้ ตามประกาศกระทรวงการคลังมาตรา 40 (7) (ข) แห่งประมวลรัษฎากร ลงวันที่ 8 ธันวาคม 2548 ว่ามูลนิธิเป็นองค์กรการกุศล ลำดับที่ 601

 

ท่านสามารถบริจาคเงินตามแต่ศรัทธาโดยการโอนเงินเข้าบัญชีมูลนิธิเพื่อสนับสนุนการผ่าตัดหัวใจเด็ก

ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขาโรงพยาบาลราชวิถี   เลขที่บัญชี 051-2-32785-9

ธนาคารกรุงเทพ สาขาอาคารยาคูลท์ สนามเป้า เลขที่บัญชี 210-0-27534-2

ธนาคารกสิกรไทย สาขาสนามเป้า                 เลขที่บัญชี 029-2-44000-6

หลังจากโอนเงินเรียบร้อย กรุณาส่งชื่อ ที่อยู่เพื่อออกใบเสร็จซึ่งสามารถนำไปหักภาษีได้ หลักฐานการโอนเงิน และที่อยู่เพื่อจัดส่งใบเสร็จทางไปรษณีย์ พร้อมระบุว่าเพื่อโครงการ Thai-Bhutan Save Blue Heart ส่งมาที่

นางพัชรวลี อุทยานันท์

กรรมการและเหรัญญิก

มูลนิธิเพื่อสนับสนุนการผ่าตัดหัวใจเด็ก

Line : oatpachravalee

Email : pachravalee@yahoo.com

Fax : 02 651 4992

http://www.bbs.bt/news/?p=64350

https://www.facebook.com/bbsnews/posts/1538942162786948