ประชุมวิชาการเพื่อพัฒนาศักยภาพเครือข่ายการดูแลผู้ป่วยโรคหัวใจเด็ก

ของเขตบริการ สุขภาพที่ 8 ครั้งที่ 2

                ศัลยกรรมหัวใจและทรวงอก โรงพยาบาลราชวิถี  มูลนิธิเพื่อสนับสนุนการผ่าตัดหัวใจเด็ก ได้ร่วมกับทางโรงพยาบาล จ.สกลนคร และเขตบริการสุขภาพที่ 8 ผู้ป่วยโรคหัวใจเด็ก จัดการประชุมวิชาการเพื่อพัฒนาศักยภาพเครือข่ายการดูแลผู้ป่วยโรคหัวใจเด็กของเขตบริการสุขภาพที่ 8 ครั้งที่ 2  มีการออกหน่วย ตรวจและรับผู้ป่วยมาทำการผ่าตัด ในระหว่างวันที่ 26-27 กุมภาพันธ์ 2559 ณ โรงพยาบาล จ.สกลนคร

วัตถุประสงค์

1. เพื่อให้แพทย์พยาบาลและบุคลากรทางการแพทย์มีองค์ความรู้ใหม่ๆในการดูแลรักษาผู้ป่วยโรคหัวใจเด็ก

2. เพื่อให้มีการแลกเปลี่ยนความรู้ทางวิชาการในเรื่องการดูแลต่อเนื่องก่อนและหลังผ่าตัดหัวใจเพื่อลดภาวะแทรกซ้อนและการเสียชีวิตของผู้ป่วยโรคหัวใจเด็ก

3. เพื่อประชาสัมพันธ์ให้โรงพยาบาลสกลนครเป็นศูนย์ประสานของเขตบริการสุขภาพที่ 8 ในการลงทะเบียนผู้ป่วยเด็กโรคหัวใจที่ยังไม่ได้รับการผ่าตัด ได้รับการนำส่งให้รับบริการที่ทันท่วงที

4. เพื่อให้สถานพยาบาลในเครือข่ายทราบบทบาทของมูลนิธิเพื่อสนับสนุนการผ่าตัดหัวใจเด็กและได้ข้อตกลงในการประสานงานส่งต่อผู้ป่วยให้เข้าถึงบริการเป็นไปในแนวทางเดียวกัน

5. เพื่อให้กลุ่มผู้ป่วยโรคหัวใจเด็กที่อยู่ในระหว่างรอคิวผ่าตัด ในโรงพยาบาลชุมชน และโรงพยาบาลประจำจังหวัดในเขตบริการสุขภาพที่ 8 ได้รับการตรวจวินิจฉัยเพิ่มเติมจากทีมวิทยากร

กลุ่มเป้าหมาย

                แพทย์ พยาบาล และบุคลากรทางการแพทย์ โรงพยาบาลเครือข่ายจังหวัดสกลนคร และโรงพยาบาลในเขตบริการสุขภาพที่ 8  ได้แก่ โรงพยาบาลอุดรธานี โรงพยาบาลนครพนม โรงพยาบาลบึงกาฬ โรงพยาบาลเลย โรงพยาบาลหนองบัวลำภู โรงพยาบาลหนองคาย  จำนวน 200 คน

ระยะเวลาดำเนินการ

               วันที่ 26-27 กุมภาพันธ์ 2559  เวลา 9.00 – 16.00 น. ณ โรงพยาบาลสกลนคร  โดยทีมวิทยากรจากสถาบันโรคหัวใจ โรงพยาบาลราชวิถี

รายชื่อทีมวิทยากร

นายแพทย์พีระพัฒน์ มกรพงศ์ แพทย์หญิงกัญญลักษณ์  วิเทศสนธิ  แพทย์หญิงศุภลัคน์  กาญจนอุทัย แพทย์หญิงพรรณธิป  ภัทรกุลวิวัฒน์ คุณกตัญญ์ปัฐน์  อุดมสรรพ์ และคุณชญานิษฐ์  มั่งมูล

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

  1. สามารถสร้างโครงข่ายประสานงานในการส่งต่อผู้ป่วยเด็กโรคหัวใจที่มีประสิทธิภาพ เพื่อเข้ารับการผ่าตัดในส่วนกลางได้อย่างทันท่วงที
  2. แพทย์และบุคลากรทางการแพทย์ในเขตบริการสุขภาพที่ 8 มีความรู้ความเข้าใจในการดูแลผู้ป่วยโรคหัวใจเด็ก
  3. เกิดการแลกเปลี่ยนความรู้ทางวิชาการในเครือข่ายเรื่องการดูแลผู้ป่วยโรคหัวใจเด็กก่อนและหลังผ่าตัดอย่างต่อเนื่อง
  4. โรงพยาบาลสกลนครเป็นศูนย์ประสานของเขตบริการสุขภาพที่ 8 ในการลงทะเบียนผู้ป่วยเด็กโรคหัวใจที่ยังไม่ได้รับการผ่าตัด ให้เข้าถึงบริการยิ่งขึ้น
  5. สถานพยาบาลในเครือข่ายทราบบทบาทของสถาบันโรคหัวใจ โรงพยาบาลราชวิถี และได้ข้อตกลงในการประสานงานส่งต่อผู้ป่วยให้เข้าถึงบริการเป็นไปในแนวทางเดียวกัน
  6. ผู้ป่วยเด็กโรคหัวใจภายในเขตบริการสุขภาพที่ 8 ได้รับการตรวจวินิจฉัยและส่งเข้ารับการรักษาได้ทันท่วงที