มูลนิธิเพื่อสนับสนุนการผ่าตัดหัวใจเด็กร่วมกับสถาบันโรคหัวใจ โรงพยาบาลราชวิถีจัดสัมมนาในหัวข้อ “ Grown-up Complex Congenital Heart Disease(GUcCH): The Thai Evolution focus on “SINGLE VENTRICLE AND FONTAN PALLIATION” โดยได้รับเกียรติจากวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิในสาขาที่เกี่ยวข้อง อาทิ นพ.พีระพัฒน์ มกรพงศ์ ศัลยแพทย์หัวใจ ทรวงอกและหลอดเลือด  สถาบันโรคหัวใจ โรงพยาบาลราชวิถี ศ.นพ.อภิชัย คงพัฒนะโยธิน กุมารแพทย์โรคหัวใจ   โรงพยาบาลหัวใจกรุงเทพ รศ.สุวิภาภรณ์  ศิริพรพิทักษ์ แพทย์ผู้เชี่ยวชาญทางด้านรังสีวิทยา คณะแพทย์ศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล Prof.Erik Thaulow Medicine, University of Oslo Head, Section of Pediatric Cardiology, Rikshospitalet University of Oslo, Norway  พญ.กัญญลักษณ์ วิเทศสนธิ กุมารแพทย์โรคหัวใจ มูลนิธิเพื่อสนับสนุนการผ่าตัดหัวใจเด็ก และพญ.ศุภลัคน์  กาญจนอุทัย กุมารแพทย์โรคหัวใจ โรงพยาบาลศิริราช

       การสัมมนาในครั้งจัดขึ้นเพื่อให้ความรู้แก่บุคลากรทางการแพทย์ ทั้งแพทย์ นักศึกษาแพทย์ พยาบาลวิชาชีพเพื่อให้สามารถนำความรู้ที่ได้ไปประยุกต์ใช้และดูแลรักษาคนไข้โรคหัวใจพิการแต่กำเนิดที่เริ่มเติบโตเข้าสู่วัยเจริญพันธุ์ให้สามารถดำเนินชีวิตได้เหมือนเช่นคนปกติทั่วไป สามารถมีครอบครัว มีบุตรได้โดยไม่เป็นอันตรายต่อชีวิตของทั้งแม่และลูก ณ ห้องประชุมชั้น 1 ตึกสอาด ศิริพัฒน์ สถาบันโรคหัวใจ โรงพยาบาลราชวิถี กรุงเทพฯ