บริษัท โปรเจ็ค แอลไลแอ็นซ์ จำกัด นำโดยคุณนภาวรรณ์ เพชรจำรัส กรรมการบริษัท พร้อมตัวแทนพนักงาน นำเงินจำนวน 10,000 บาท มาร่วมบริจาคให้แก่มูลนิธิเพื่อสนับสนุนการผ่าตัดหัวใจเด็ก เพื่อนำไปช่วยเหลือเด็กยากจนที่เป็นโรคหัวใจพิการแต่กำเนิดให้ได้รับการผ่าตัดช่วยชีวิตอย่างทันท่วงที โดยมีคุณกตัญญ์ปัฐน์ อุดมสรรพ์ พยาบาลประจำมูลนิธิฯ เป็นตัวแทนรับมอบ ณ ตึกสอาด ศิริพัฒน์ สถาบันโรคหัวใจ โรงพยาบาลราชวิถี กรุงเทพฯ