คุณหัสนันท์ นภาศัพท์  คุณชัยรัตน์ อัศวางกูรและคณะได้ร่วมมอบเงินบริจาค จำนวน 705,500 บาท ให้กับมูลนิธิสนับสนุนการผ่าตัดหัวใจเด็ก สถาบันโรคหัวใจ โรงพยาบาลราชวิถี ซึ่งเงินเหล่านี้ก็จะนำไป ซื้อเครื่องมือแพทย์ และช่วยเหลือเด็กๆ ที่เป็นผู้ป่วยยากไร้ ทั้งในเรื่องยาและการเดินทางมารักษาของคนไข้เด็กโรคหัวใจพิการแต่กำเนิด โดยมี   นพ.พีระพัฒน์   มกรพงศ์ กรรมการและเลขานุการมูลนิธิฯ เป็นผู้รับมอบ ณ ตึกสอาด ศิริพัฒน์ โรงพยาบาลราชวิถี กรุงเทพฯ