สมาคมแห่งสถาบันพระปกเกล้านำโดยนายคุณมหรรณพ   เดชวิทักษ์ นายกกิตติมศักดิ์สมาคมแห่งสถาบันพระปกเกล้าและกรรมการและที่ปรึกษามูลนิธิเพื่อสถาบันพระปกเกล้า  คุณหญิงจารุวรรณ   เมณฑกา เหรัญญิก  ดร.ธิติมา  หล่อพิพัฒน์และดร.ภก.ชาญณรงค์ เตชะอังกูร กรรมการสมาคมได้เข้าเยี่ยมติดตามอาการผู้ป่วยเด็กภูฎานที่ได้รับการผ่าตัดหัวใจ ตาม “โครงการผ่าตัดหัวใจเด็กภูฎาน ๙๙ รายเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ ๙” โดยได้รับเกียรติจาก รศ.นพ.ปิยะ  เนตรวิเชียร ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเกษราษฎร์ ประชาชื่น และพญ.กัญญลักษณ์  วิเทศสนธิ  กุมารเวชศาสตร์โรคหัวใจ ประจำมูลนิธิเพื่อสนับสนุนการผ่าตัดหัวใจเด็ก เป็นผู้ให้การต้อนรับ ณ ศูนย์โรคหัวใจ โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ ประชาชื่น กรุงเทพฯ