เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนากรมสรรพากรครบรอบปีที่ 102 ทางกรมสรรพากรได้จัดกิจกรรมต่างๆ ขึ้นและได้เชิญหน่วยงานราชการและหน่วยงานเอกชนมาร่วมงานและร่วมบริจาคเงินให้แก่มูลนิธิเพื่อสนับสนุนการผ่าตัดหัวใจเด็ก สถาบันโรคหัวใจ โรงพยาบาลราชวิถี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นำเงินบริจาคที่ได้ไปช่วยเหลือเด็กยากจนที่เป็นโรคหัวใจพิการแต่กำเนิด ทางมูลนิธิเพื่อสนับสนุนการผ่าตัดหัวใจเด็กจึงขอขอบพระคุณมาก ณ โอกาสนี้