สิ่งของที่ขาดแคลน


ขอความอนุเคราะห์ท่านผู้ใจบุญ

เนื่องจากขณะนี้ทางมูลนิธิเพื่อสนับสนุนการผ่าตัดหัวใจเด็กมีความจำเป็นต้องการใช้เลือดเทียมหรือสารโปรตีนใช้ทดแทนเลือด (ALBUMIN) เป็นจำนวนมาก ซึ่งในการผ่าตัด 1 ครั้งจะใช้ประมาณ 5 ขวด โดยมีราคาขวดละ 1,500 บาท/ขวด ซึ่งในแต่ละเดือนทางมูลนิธิฯ มีค่าใช้จ่ายเพื่อจัดซื้อเลือดเทียมเป็นจำนวนสูงถึงประมาณ 126,000 บาท

ดังนั้นทางมูลนิธิฯ จึงขอความอนุเคราะห์ท่านผู้ใจบุญช่วยบริจาคเงินเพื่อช่วยในการจัดซื้อสารดังกล่าว
ข้างต้นให้กับทางมูลนิธิฯ ได้นำไปใช้ทำการผ่าตัดคนไข้โรคหัวใจพิการแต่กำเนิดต่อไป

จึงขอขอบพระคุณมา ณ โอกาสนี้ด้วยค่ะ